PLAYS

Raktabeej

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Raktabeej
Year: 1976

Fandi

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Fandi
Year: 1971

Poster

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Poster
Year: 1977

Ratnagarbha

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Ratnagarbha
Year: 1956

Bin Baati ke Deep

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Bin Baati ke Deep
Year: 1958

Nayi Sabhyata : Naye Namune

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Nayi Sabhyata : Naye Namune
Year: 1956

Are Mayavi Sarovar

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Are Mayavi Sarovar
Year: 1974

Komal Gandhar

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Komal Gandhar
Year: 1979

Khajuraho ka Shilpi

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Khajuraho ka Shilpi
Year: 1970

Baadh ka Paani

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Baadh ka Paani
Year: 1968

Rakshas

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Rakshas
Year: 1977

Ek aur Dronacharya

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Ek aur Dronacharya
Year: 1971

Chetna

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Chetna
Year: 1971

Dharma Kurukshtra

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Dharma Kurukshtra
Year: 1971

Ek Saath Ki Gatha

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Ek Saath Ki Gatha
Year: 1971

Murtikar

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Murtikar
Year: 1955

Bandhan Apne Apne

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Bandhan Apne Apne
Year: 1969

Chehare

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Chehare
Year: 1977

Aadhi Raat ke Baad

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Aadhi Raat ke Baad
Year: 1981

Til ka Taad

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Til ka Taad
Year: 1958

Kaljayi

A Play by Shankar Shesh

Author : Shankar Shesh
Play : Kaljayi
Year: 1973